1399/07/19 @Html.GetTextMultiLan(1239) 14:51:00

دریافت آخرین تائیدیه سهام بانک پاسارگاد پرسنل بانک ملی ایران

به اطلاع کلیه همکاران محترم شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیران بانک ملی ایران می رساند ازروز یکشنبه مورخ 1399/07/20  جهت دریافت آخرین تائیدیه سهام بانک پاسارگاد در وب سایت موسسه همیاری کوثر  در قسمت ویژه کارکنان مراجعه نمایند

دریافت آخرین تائیدیه سهام بانک پاسارگاد پرسنل بانک ملی ایران

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیران بانک ملی ایران می رساند ازروز یکشنبه مورخ 1399/07/20  جهت دریافت آخرین تائیدیه سهام بانک پاسارگاد در وب سایت موسسه همیاری کوثر  در قسمت ویژه همکاران مراجعه نمایند.    

  با توجه به تجمیع تعداد سهام در قالب تائیدیه مندرج در وب سایت ، اوراق صادره قبلی فاقد اعتبار می باشد و تائیدیه یادشده جایگزین آنها گردیده است . لازم به ذکر است همکاران     می توانند در صورت نیاز به فروش  با مراجعه به وب سایت نسبت به دریافت نسخه چاپی تائیدیه اقدام نمایندو با تکمیل ذیل تائیدیه و امضاء به شعب بانک ملی ایران تسلیم نمایند تا پس از تائید امضاء و شماره حساب توسط واحد مربوطه ،برگ تائیده را برای واریز وجه آن به موسسه همیاری کوثر ارسال فرمایند.                                                      

:
0%