شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر

شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر

    موضوع فعاليت شركت :

سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکتها و مدیریت بر شرکتهایی که در آنها سهامدار می باشد و شرکت برای اعمال مدیریت و اداره امور و نظارت بر آن شرکتها و تحقق موضوع خود می تواند کلیه فعالیتها و معاملات و خدمات مدیریتی ،نظارتی ،مالی ، حسابداری ، سازمانی، مشاوره ای ، پشتیبانی ،  و واردات و صادرات و به طور کلی هر نوع فعالیت مجاز دیگر را که برای ادامه فعالیت شرکت لازم است ، راسا یا بامشارکت یا توسط شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و یا خارجی انجام دهد.

اطلاعات تماس شرکت مدیریت همیاری کوثر

                                                                                                                   شماره تماس : 88722920 و 88725668 و 88551206 و 88710968

                                                                                                                                            شماره نمابر :88715880

                                                                                                                       آدرس پستی : خیابان بهشتی ، خیابان وزراء ، کوچه نهم ، پلاک 20

0%