درباره ما

موسسه همیاری کوثر

موسسه همیاری کوثر بر اساس نیت خیرخواهانه و با هدف تامین رفاه اعضای خانواده بزرگ بانک ملی ایران در اسفند ماه سال 1374 تاسیس شد. 

موضوع موسسه، تامین آتیه و کمک به امور رفاهی و درمانی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک ملی ایران و افراد تحت تکفل آنان می باشد.
موسسه ی همیاری کوثر فاقد سرمایه و سهام دار می باشد. و فعالیت های اقتصادی خود را با دریافت تسهیلات مالی از منابع صندوق تامین آتیه کارکنان آغاز نموده است . 

بدیهی است موسسه همیاری کوثر دخالتی در منابع صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان ندارد . و تسهیلات دریافتی بخش ناچیزی از منابع صندوق می باشد که به منظور تقویت بنیه مالی صندوق و برخورداری از نرخ سود مناسب در اختیار موسسه همیاری کوثر قرار گرفت.

موسسه علاوه بر انجام خدمات مالی، تدارکاتی و رفاهی از طریق مدیریت و اداره ی امور سرمایه گذاری ها و منابع مالی در راستای تحقق اهداف تعیین شده فعالیت می نماید. مازاد عواید حاصله بر اساس تصمیمات هیئت امنا موسسه صرف کمک به هزینه درمان ، خسارت فوت و حسب مورد معیشت و رفاه کارکنان می گردد.

اگرچه  اعضای خانواده بانک ملی ایران اعم از کارکنان شاغل ، بازنشسته و وظیفه بگیران سهامدار موسسه همیاری کوثر نمی باشد اما منافع و عواید فعالیت های موسسه، متعلق به آنان می باشد. بدین ترتیب کارکنان بانک ملی ایران در عین حال که در دارایی های موسسه ذیحق محسوب نمی شوند، لیکن ذینفعان اصلی موسسه را تشکیل می دهند

0%